Vytisknout
               
Název  příspěvkové organizace:  Základní umělecká škola Železný Brod, po
        IČO: 75125412    
               
SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2018      v  Kč
Účt. tř. Účet Název položky - ukazatel Skutečnost roku 2016 Schválený rozpočet roku 2017 Předpokl. (skuteč.) roku 2017 Návrh rozpočtu roku 2018  
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 6 341 402,86 6 761 124,00 6 783 679,00 7 091 648,00  
50 Spotřebované nákupy 471 031,16 403 000,00 453 000,00 464 000,00  
    předplatné novin a časopisů 13 643,00   14 500,00 15 000,00  
čistící a úklidové prostředky 9 062,28   6 500,00 10 000,00  
spotř. materiál - papír, tonery, barvy 29 795,73   40 000,00 50 000,00  
ostatní spotřební materiál 166 732,15   115 000,00 94 000,00  
501 spotřeba materiálu celkem 219 233,16 178 000,00 176 000,00 169 000,00  
  spotřeba elektrické energie 29 665,00   15 500,00 30 000,00  
spotřeba plynu 209 060,00   248 000,00 250 000,00  
spotřeba vody 13 073,00   13 500,00 15 000,00  
502 energie celkem 251 798,00 225 000,00 277 000,00 295 000,00  
503 spotřeba ostat. neskladovat. dodávek          
504 prodané zboží          
51 Služby 356 814,72 410 000,00 334 500,00 578 000,00  
  511 opravy a udržování 30 720,00 25 000,00 24 000,00 255 000,00  
512 cestovné 6 207,00 8 000,00 6 000,00 8 000,00  
513 náklady na reprezentaci 8 072,76 10 000,00 7 000,00 10 000,00  
  tel. a pošt. popl., televize, rozhlas 10 437,95   15 500,00 15 000,00  
koncerty 0,00   47 000,00 60 000,00  
ostatní služby 301 377,01   235 000,00 230 000,00  
518 ostatní služby celkem 311 814,96 367 000,00 297 500,00 305 000,00  
52 Osobní náklady 16 066,46 15 000,00 49 680,00 15 000,00  
    Mzdové náklady - na platy     25 500,00    
  Ostatní os. náklady - dohody          
521 mzdové náklady celkem 0   25 500,00    
524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)     8 670,00    
525 ostatní sociální pojištění  16 066,46 15 000,00 15 000,00 15 000,00  
527 zákonné sociální náklady a příděly do FKSP     510,00    
528 ostatní sociální náklady           
53 Daně a poplatky 0,00 0,00   0,00  
  531 daň silniční          
532 daň z nemovitosti          
538 ostatní daně a poplatky          
54 Ostatní náklady 1 775,69 1 800,00 10 680,00 1 800,00  
  541 smluvní pokuty a úroky z prodlení     9 000,00    
542 ostatní pokuty a penále          
543 odpis pohledávky          
544 úroky          
545 kursové rozdíly          
546 dary          
548 manka a škody          
549 jiné a ostatní náklady 1 775,69 1 800,00 1 680,00 1 800,00  
55 Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opr. pol. 93 861,08 154 088,00 158 583,00 140 068,00  
  551 odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj. 19 296,00 28 088,00 34 583,00 54 068,00  
552 zůst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj.          
554 prodaný materiál          
558 náklady z drobného dlouhod. majet. 74 565,08 126 000,00 124 000,00 86 000,00  
5x  Náklady hraz. z výnosů od LBC kraje, ÚP, … 5 396 579,00 5 777 236,00 5 777 236,00 5 892 780,00  
     z výnosů od LBC kraje 5 396 579,00 5 777 236,00 5 777 236,00 5 892 780,00  
     z výnosů od jiných donátorů          
     z výnosů od MPSV na zaměstnanost          
5x      Další náklady hrazené z jiných zdrojů 5 274,75 0,00 0,00 0,00  
    doplňková činnost 5 274,75        
VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 6 394 993,00 6 761 124,00 6 834 367,00 7 091 648,00  
60 Tržby za vlastní výkony a zboží 619 516,00 630 000,00 652 981,00 639 000,00  
  601 tržby za vlastní výrobky          
602 tržby z prodeje služeb - pronájmy 619 516,00 630 000,00 652 981,00 639 000,00  
604 tržby za prodané zboží          
61 Změny ve stavu vnitroorg. zásob 0,00 0,00   0,00  
  611 změna stavu zásob nedokonč. výroby          
612 změna stavu zásob polotovarů          
613 změna stavu zásob výrobků          
614 změna stavu zvířat          
62 Aktivace 0,00 0,00   0,00  
  621 aktivace materiálu a zboží          
622 aktivace vnitroorganizačních služeb          
623 aktivace dlouhodob. nehmotného maj.          
624 aktivace dlouhodob. hmot. majetku          
64 Ostatní výnosy 657,00 500,00 51 150,00 600,00  
  641 smluvní pokuty a úroky z prodlení          
642 ostatní pokuty a penále          
643 platby za odepsané pohledávky          
644 úroky 657,00 500,00 650,00 600,00  
645 kursové zisky          
  Zúčt. fondů - čerpání RF          
  Zúčt. fondů - čerpání FRM          
648 čerpání fondů celkem 0,00 0,00 50 500,00 0,00  
649 jiné ostatní výnosy          
65 Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol. 0,00 0,00   0,00  
  651 tržby z prodeje dl. nehm. a hmot. maj.          
652 výnosy z dlouhodob. finančního maj.          
653 tržby z prodeje cenných papírů a podílů          
654 tržby z prodeje materiálu          
655 výnosy z krátkodobého finančního maj.          
656 zúčtování zákonných rezerv          
659 zúčtování zákonných oprav. položek          
67  Výnosy z transferů 5 752 579,00 6 130 624,00 6 130 236,00 6 452 048,00  
    příspěvek na provoz od zřizovatele 356 000,00 353 388,00 353 000,00 559 268,00  
  příspěvek na odpisy od zřizovatele          
  příspěvek na odpisy z transferu          
  příspěvek na mzdy od LBC kraje 5 396 579,00 5 777 236,00 5 777 236,00 5 892 780,00  
  příspěvek - transfer od MPSV - na zaměst.          
  příspěvek - transfer od jiných donátorů          
672  Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transf. 5 752 579,00 6 130 624,00 6 130 236,00 6 452 048,00  
6x      Další zdroje financování  22 241,00 0,00   0,00  
    doplňková činnost 22 241,00        
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním 53 590,14 0,00 50 688,00 0,00  
59 Daň z příjmů 0,00 0,00   0,00  
  591 daň z příjmů          
595 dodatečné odvody daně z příjmů          
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění 53 590,14 0,00 50 688,00 0,00  
               
V Železném Brodě dne dne:  17.10.2017        
               
Sestavil (jméno/telefon): T. Hořínková        
               
Ředitel příspěvkové organizace: Mgr. Eva Lédlová      
               
Razítko: