Vytisknout
               
Název  příspěvkové organizace:  Základní umělecká škola Železný Brod
               
               
SCHVÁLENÝ ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2019      v  Kč
Účt. tř. Účet Název položky - ukazatel Skutečnost roku 2017 Schválený rozpočet roku 2018 Předpokl. (skuteč.) roku 2018 Návrh rozpočtu roku 2019  
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 6 800 250,35 7 091 648,00 8 009 089,00 7 965 268,00  
50 Spotřebované nákupy 419 851,78 464 000,00 452 500,00 555 000,00  
    předplatné novin a časopisů 11 106,50 15 000,00 12 000,00 15 000,00  
čistící a úklidové prostředky 6 255,52 10 000,00 10 000,00 12 000,00  
spotř. materiál - papír, tonery, barvy 42 219,17 50 000,00 47 000,00 55 000,00  
ostatní spotřební materiál 76 504,59 94 000,00 53 000,00 110 000,00  
501 spotřeba materiálu celkem 136 085,78 169 000,00 122 000,00 192 000,00  
  spotřeba elektrické energie 18 308,00 30 000,00 38 500,00 45 000,00  
spotřeba plynu - teplo 248 409,00 250 000,00 280 000,00 300 000,00  
spotřeba vody 17 049,00 15 000,00 12 000,00 18 000,00  
502 energie celkem 283 766,00 295 000,00 330 500,00 363 000,00  
503 spotřeba ostat. neskladovat. dodávek          
504 prodané zboží          
51 Služby 369 818,26 578 000,00 554 000,00 367 000,00  
  511 opravy a udržování 26 136,00 255 000,00 246 000,00 30 000,00  
512 cestovné 5 523,00 8 000,00 5 500,00 8 000,00  
513 náklady na reprezentaci 6 813,00 10 000,00 2 500,00 7 482,00  
  tel. a pošt. popl., televize, rozhlas 10 919,24 15 000,00 10 000,00 15 000,00  
koncerty   60 000,00 60 000,00 80 000,00  
ostatní služby 320 427,02 230 000,00 230 000,00 226 000,00  
518 ostatní služby celkem 331 346,26 305 000,00 300 000,00 321 000,00  
52 Osobní náklady 5 828 187,63 15 000,00 20 000,00 20 000,00  
    Mzdové náklady - na platy          
  Ostatní os. náklady - dohody          
521 mzdové náklady celkem 4 279 189,00 0,00 0,00 0,00  
524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 1 441 726,25        
525 ostatní sociální pojištění  22 923,00 15 000,00 20 000,00 20 000,00  
527 zákonné sociální náklady a příděly do FKSP 84 349,38        
528 ostatní sociální náklady           
53 Daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00  
  531 daň silniční          
532 daň z nemovitosti          
538 ostatní daně a poplatky          
54 Ostatní náklady 10 682,19 1 800,00 1 800,00 1 800,00  
  541 smluvní pokuty a úroky z prodlení          
542 ostatní pokuty a penále 9 000,00        
543 odpis pohledávky          
544 úroky          
545 kursové rozdíly          
546 dary          
548 manka a škody          
549 jiné a ostatní náklady 1 682,19 1 800,00 1 800,00 1 800,00  
55 Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opr. pol. 171 710,49 140 068,00 184 068,00 221 468,00  
  551 odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj. 34 587,00 54 068,00 54 068,00 36 468,00  
552 zůst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj.          
554 prodaný materiál          
558 náklady z drobného dlouhod. majet. 137 123,49 86 000,00 130 000,00 185 000,00  
5x  Náklady hraz. z výnosů od LBC kraje, ÚP, … 0,00 5 892 780,00 6 796 721,00 6 800 000,00  
     z výnosů od LBC kraje   5 892 780,00 6 796 721,00 6 800 000,00  
     z výnosů od jiných donátorů          
     z výnosů od MPSV na zaměstnanost          
5x      Další náklady hrazené z jiných zdrojů 0,00 0,00 0,00 0,00  
    doplňková činnost          
VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 6 850 882,83 7 091 648,00 8 017 035,00 7 965 268,00  
60 Tržby za vlastní výkony a zboží 665 109,00 639 000,00 630 000,00 639 000,00  
  601 tržby za vlastní výrobky          
602 tržby z prodeje služeb - pronájmy 665 109,00 639 000,00 630 000,00 639 000,00  
604 tržby za prodané zboží          
61 Změny ve stavu vnitroorg. zásob 0,00 0,00 0,00 0,00  
  611 změna stavu zásob nedokonč. výroby          
612 změna stavu zásob polotovarů          
613 změna stavu zásob výrobků          
614 změna stavu zvířat          
62 Aktivace 0,00 0,00 0,00 0,00  
  621 aktivace materiálu a zboží          
622 aktivace vnitroorganizačních služeb          
623 aktivace dlouhodob. nehmotného maj.          
624 aktivace dlouhodob. hmot. majetku          
64 Ostatní výnosy 51 197,83 600,00 31 314,00 750,00  
  641 smluvní pokuty a úroky z prodlení          
642 ostatní pokuty a penále          
643 platby za odepsané pohledávky          
644 úroky 697,83 600,00 750,00 750,00  
645 kursové zisky          
  Zúčt. fondů - čerpání RF          
  Zúčt. fondů - čerpání FRM          
648 čerpání fondů celkem 50 500,00 0,00 30 564,00 0,00  
649 jiné ostatní výnosy          
65 Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol. 0,00 0,00 0,00 0,00  
  651 tržby z prodeje dl. nehm. a hmot. maj.          
652 výnosy z dlouhodob. finančního maj.          
653 tržby z prodeje cenných papírů a podílů          
654 tržby z prodeje materiálu          
655 výnosy z krátkodobého finančního maj.          
656 zúčtování zákonných rezerv          
659 zúčtování zákonných oprav. položek          
67  Výnosy z transferů 6 134 576,00 6 452 048,00 7 355 721,00 7 325 518,00  
    příspěvek na provoz od zřizovatele 353 000,00 559 268,00 559 000,00 525 000,00  
  příspěvek na odpisy od zřizovatele        36 468,00  
  příspěvek na odpisy z transferu          
  příspěvek na provoz od LBC kraje          
  příspěvek - transfer od MPSV - na zaměst.          
  příspěvek - transfer od jiných donátorů          
672  Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transf. 5 781 576,00 5 892 780,00 6 796 721,00 6 800 000,00  
6x      Další zdroje financování  0,00 0,00 0,00 0,00  
    doplňková činnost          
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním 50 632,48 0,00 7 946,00 0,00  
59 Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00  
  591 daň z příjmů          
595 dodatečné odvody daně z příjmů          
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění 50 632,48 0,00 7 946,00 0,00  
               
V Železném Brodě dne dne:           
               
Sestavil (jméno/telefon):          
               
Ředitel příspěvkové organizace:          
               
Razítko: