Název příspěvkové organizace:  Základní umělecká škola Železný Brod  
  IČO 75125412      
         
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU v tis.Kč        
         
  2021 2022    
NÁKLADY CELKEM 8 750 9 050    
z toho:        
- osobní náklady = platy 8 200 8 500    
- ostatní náklady 550 550    
VÝNOSY Z ČINNOSTI CELKEM 8 750 9 050    
z toho:        
- od zřizovatele na činnost 550 550    
- ostatní výnosy 8 200 8 500    
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0 0    
         
         
Náklady i výnosy jsou uvedeny včetně doplňkové činnosti      
         
         
         
V Železném Brodě dne: 22. října 2019      
         
Sestavil (jméno/telefon): T. Hořínková 777 94 25 24    
         
Ředitel příspěvkové organizace: Mgr. Eva Lédlová      
         
Razítko: