STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU v tis.Kč
  2020 2021
NÁKLADY CELKEM 7 965,00 8 100,00
z toho:    
- osobní náklady = platy 6800 6900
- ostatní náklady 1165 1200
VÝNOSY Z ČINNOSTI CELKEM 7 965,00 8100,00
z toho:    
- od zřizovatele na činnost 525 550
- ostatní výnosy 7440 7550
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 0,00 0,00
     
     
Náklady i výnosy jsou uvedeny včetně doplňkové činnosti