Základní umělecká škola Železný Brod, 

příspěvková organizace

Koberovská 589

tel: 483 389 327, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Zřizovatel:                              Město Železný Brod, náměstí 3.května 1,

IČO:                                       00262633

Název organizace:                  Základní umělecká škola Železný Brod,

                                               příspěvková organizace

Zřízena:                                  na dobu neurčitou

Sídlo organizace:                    Koberovská 589, 468 22 Železný Brod

Odloučené pracoviště: Základní škola, 468 33 Jenišovice 180

IČO:               75125412                   DIČ:                CZ75125412

IZO:                102 177 881               Identifikátor: 651 040 230

OKEČ            804220

e-mail:             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ředitelka školy:                     Mgr. Eva Lédlová

Hlavní činnost školy: poskytování základů vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech v souladu s § 109 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Studijní obory:           1. hudební

                                   2. literárně-dramatický

                                   3. výtvarný

                                       4. taneční

Kapacita školy:           350 žáků

Založení školy:           rok 1956 - Lidová škola umění, Školský úřad Jablonec n.N.

                                   od 1. 1. 1996 - přechod na právní subjektivitu

                                   od 1. 7. 2001 - změna zřizovatele – Liberecký kraj

                                   od 1. 1. 2008 - změna zřizovatele – Město Železný Brod

 

INFORMACE O STUDIU

ZUŠ Železný Brod nabízí studium ve čtyřech oborech:       - hudebním

                                                                                              - výtvarném

                                                                                              - literárně-dramatickém

                                                                                                         - tanečním

$1·         Přípravné studium má nejvýše 2 ročníky a je určeno pro žáky od 5 let.

$1·         Základní studium I. stupně má 4 až 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let

$1·         Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let

$1·         Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky

V jednotlivých oborech základního vzdělávání se organizuje individuální, skupinová a kolektivní výuka.

 

Žáci jsou vybíráni ke studiu na základě přijímacího výběrového řízení.

 

Základní umělecká škola v Železném Brodě organizuje:

$1§  Třídní koncerty

$1§  Veřejné koncerty

$1§  Výchovné koncerty

$1§  Vánoční koncerty

$1§  Výstavy

$1§  Hudební doprovody při vernisážích

$1§  Dny otevřených dveří

$1§  Benefiční koncerty

$1§  Účast na soutěžích

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Na základě a v souladu s vyhláškou č. 292/1991 Sb. o základních uměleckých školách § 11, ve znění zákona č. 138/1995 Sb. a vyhl. č. 151/2003 Sb. se stanoví:

 

1) Příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělávání

ve škole se stanoví ze skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na

žáka příslušného oboru v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na

platy a náhrady platů a výdajů na pojistné. Příspěvek se platí škole.

 

2) Ve výjimečných případech, s přihlédnutím k nadání a prospěchu žáka, zájmu

školy a sociálním poměrům žáka může ředitel školy osvobodit žáka od placení

příspěvku zčásti nebo zcela, zpravidla na jeden školní rok.

 

3) Úplata za vzdělávání (školné) je splatná: do 30. 9. za I. pololetí

do 15. 3. za II. pololetí

Na základě žádosti je možné dohodnou jiné splátkové termíny.

Školné -  platné od září 2013

HO                   1300,-- /pololetí                                 

VO                   1000,--  /pololetí                         

LDO                  800,--  /pololetí                                      

SBOR                400,--  /pololetí                                             

2. nástroj            800,--  /pololetí

Půjčovné             200,--  /pololetí

 

 

Jenišovice

HO                     1200,-- /pololetí                       

VO                       900,--  /pololetí                      

2. nástroj             700,--  /pololetí

 

 

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Od 1.1. 1996 je škola příspěvkovou organizací a má právní subjektivitu.

Škola je povinna vést podvojné účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb.o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a řídit se tímto zákonem.

- účetní jednotka je povinna zachycovat skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví účetními doklady (Účetní školy vystavuje, přijímá a účtuje na základě: faktur, pokladních dokladů

výpisů z banky a jiné operativní evidence)

- účetní jednotka je povinna zaznamenávat účetní případy v účetních knihách pouze na základě účetních záznamů (Pro účetní záznamy slouží: Kniha faktur, Pokladní kniha, Inventární kniha HM, Účetní deníky, Hlavní kniha účetnictví a ostatní operativní evidence. Účetnictví je zpracováváno na počítači programem firmy GORDIC.)

- účetní jednotka je povinna inventarizovat majetek a závazky (Řádná inventarizace majetku, pohledávek,závazků a pokladní hotovosti se provádí1x ročně vždy od 25. listopadu účetního roku do 15. ledna následujícího roku. V inventarizačních zápisech jsou zaznamenány veškeré přírůstky a úbytky majetku.)

- účetní jednotka je povinna sestavovat účetní závěrku (Účetním obdobím je jeden rok. Účetní závěrka se sestavuje čtvrtletně, předkládá se zřizovateli a obsahuje:

Titulní list

Rozvahu

Výkaz zisku a ztrát (výsledovka)

Příloha

Komentář

Veškeré doklady se archivují a jsou uloženy u organizace.

 

Základní umělecká škola hospodaří:

a) s finančními prostředky z rozpočtu zřizovatele

b) s finančními prostředky z vlastní činnosti (školné)

c) s finančními prostředky svých fondů

d) s finančními či věcnými dary od fyzických a právnických osob

e) s majetkem zřizovatele podle Smlouvy o výpůjčce