Vytisknout
               
Název  příspěvkové organizace:  Základní umělecká škola Železný Brod
      IČO 75125412  
               
               
               
NÁVRH ROZPOČTU PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2020      v  Kč
Účt. tř. Účet Název položky - ukazatel Skutečnost roku 2018 Schválený rozpočet roku 2019 Předpokl. (skuteč.) roku 2019 Návrh rozpočtu roku 2020  
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 8 086 625,45 7 964 750,00 9 014 702,00 9 186 750,00  
50 Spotřebované nákupy 415 645,64 555 000,00 548 000,00 555 000,00  
    předplatné novin a časopisů 6 582,50 15 000,00 11 000,00 12 000,00  
čistící a úklidové prostředky 7 969,74 12 000,00 12 000,00 12 000,00  
spotř. materiál - papír, tonery, barvy 28 917,00 55 000,00 50 000,00 55 000,00  
ostatní spotřební materiál 69 427,40 110 000,00 120 000,00 101 000,00  
501 spotřeba materiálu celkem 112 896,64 192 000,00 193 000,00 180 000,00  
  spotřeba elektrické energie 38 614,00 45 000,00 35 000,00 45 000,00  
spotřeba plynu 252 683,00 300 000,00 300 000,00 305 000,00  
spotřeba vody 11 452,00 18 000,00 20 000,00 25 000,00  
502 energie celkem 302 749,00 363 000,00 355 000,00 375 000,00  
503 spotřeba ostat. neskladovat. dodávek          
504 prodané zboží          
51 Služby 583 945,85 366 482,00 348 000,00 381 482,00  
  511 opravy a udržování 248 887,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00  
512 cestovné 7 810,00 8 000,00 4 000,00 5 000,00  
513 náklady na reprezentaci 2 237,00 7 482,00 2 000,00 3 482,00  
  tel. a pošt. popl., televize, rozhlas 11 697,29 15 000,00 12 000,00 15 000,00  
koncerty   80 000,00 80 000,00 80 000,00  
ostatní služby 313 314,56 226 000,00 220 000,00 248 000,00  
518 ostatní služby celkem 325 011,85 321 000,00 312 000,00 343 000,00  
52 Osobní náklady 21 010,00 20 000,00 22 000,00 25 000,00  
    Mzdové náklady - na platy          
  Ostatní os. náklady - dohody          
521 mzdové náklady celkem 0,00 0,00 0,00 0,00  
524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální)          
525 ostatní sociální pojištění  21 010,00 20 000,00 22 000,00 25 000,00  
527 zákonné sociální náklady a příděly do FKSP          
528 ostatní sociální náklady           
53 Daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00  
  531 daň silniční          
532 daň z nemovitosti          
538 ostatní daně a poplatky          
54 Ostatní náklady 1 683,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00  
  541 smluvní pokuty a úroky z prodlení          
542 ostatní pokuty a penále          
543 odpis pohledávky          
544 úroky          
545 kursové rozdíly          
546 dary          
548 manka a škody          
549 jiné a ostatní náklady 1 683,00 1 800,00 1 800,00 1 800,00  
55 Odpisy, prodaný majetek, rezervy, opr. pol. 162 738,51 221 468,00 221 468,00 206 468,00  
  551 odpisy dlouhodob. nehmot. a hmot. maj. 54 068,00 36 468,00 36 468,00 36 468,00  
552 zůst. cena prod. dl. nehmot. a hmot. maj.          
554 prodaný materiál          
558 náklady z drobného dlouhod. majet. 108 670,51 185 000,00 185 000,00 170 000,00  
5x  Náklady hraz. z výnosů od LBC kraje, ÚP, … 6 898 610,00 6 800 000,00 7 870 434,00 8 000 000,00  
     z výnosů od LBC kraje 6 898 610,00 6 800 000,00 7 870 434,00 8 000 000,00  
     z výnosů od jiných donátorů          
     z výnosů od MPSV na zaměstnanost          
5x      Další náklady hrazené z jiných zdrojů 2 992,45 0,00 3 000,00 17 000,00  
    doplňková činnost 2 992,45   3 000,00 17 000,00  
VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 8 140 316,46 7 964 750,00 9 052 184,00 9 186 750,00  
60 Tržby za vlastní výkony a zboží 618 320,00 639 000,00 630 000,00 640 000,00  
  601 tržby za vlastní výrobky          
602 tržby z prodeje služeb - školné, pronájmy 618 320,00 639 000,00 630 000,00 640 000,00  
602 tržby za potraviny          
61 Změny ve stavu vnitroorg. zásob 0,00 0,00 0,00 0,00  
  611 změna stavu zásob nedokonč. výroby          
612 změna stavu zásob polotovarů          
613 změna stavu zásob výrobků          
614 změna stavu zvířat          
62 Aktivace 0,00 0,00 0,00 0,00  
  621 aktivace materiálu a zboží          
622 aktivace vnitroorganizačních služeb          
623 aktivace dlouhodob. nehmotného maj.          
624 aktivace dlouhodob. hmot. majetku          
64 Ostatní výnosy 31 314,46 750,00 750,00 750,00  
  641 smluvní pokuty a úroky z prodlení          
642 ostatní pokuty a penále          
643 platby za odepsané pohledávky          
644 úroky 750,46 750,00 750,00 750,00  
645 kursové zisky          
  Zúčt. fondů - čerpání RF          
  Zúčt. fondů - čerpání FRM          
648 čerpání fondů celkem 30 564,00 0,00 0,00 0,00  
649 jiné ostatní výnosy          
65 Tržby z prodeje maj., rezervy, opr. pol. 0,00 0,00 0,00 0,00  
  651 tržby z prodeje dl. nehm. a hmot. maj.          
652 výnosy z dlouhodob. finančního maj.          
653 tržby z prodeje cenných papírů a podílů          
654 tržby z prodeje materiálu          
655 výnosy z krátkodobého finančního maj.          
656 zúčtování zákonných rezerv          
659 zúčtování zákonných oprav. položek          
67  Výnosy z transferů 7 457 610,00 7 325 000,00 8 395 434,00 8 520 000,00  
    příspěvek na provoz od zřizovatele 504 932,00 488 532,00 488 532,00 483 532,00  
   příspěvek na odpisy od zřizovatele 54 068,00 36 468,00 36 468,00 36 468,00  
  příspěvek o zřizovatele celkem 559 000,00 525 000,00 525 000,00 520 000,00  
  příspěvek na provoz od LBC kraje 6 898 610,00 6 800 000,00 7 870 434,00 8 000 000,00  
             
             
672  Výnosy vybr. míst. vlád. institucí z transf.          
6x      Další zdroje financování  33 072,00 0,00 26 000,00 26 000,00  
    doplňková činnost 33 072,00   26 000,00 26 000,00  
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - před zdaněním 53 691,01 0,00 37 482,00 0,00  
59 Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00  
  591 daň z příjmů          
595 dodatečné odvody daně z příjmů          
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK - po zdanění 53 691,01 0,00 37 482,00 0,00  
               
V Železném Brodě dne dne:  22. října 2019        
               
Sestavil (jméno/telefon): T. Hořínková 777 94 25 24      
               
Ředitel příspěvkové organizace: Mgr. Eva Lédlová      
               
Razítko: