Ředitelka Základní umělecké školy v Železném Brodě, Koberovská 589, příspěvková organizace, vydává na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, a na základě dalších právních norem tento školní řád.

Část první

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

Tento školní řád pro žáky vychází ze Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a respektuje Úmluvu o právech dítěte schválenou valným shromážděním OSN, k níž se Česká republika přihlásila dne 1. ledna 1993.

Školní řád je veřejně přístupný. V hlavní budově školy i na odloučených pracovištích je vyvěšen na viditelném místě a zveřejněn na internetových stránkách školy. Seznámení žáků se školním řádem provádějí učitelé hlavního předmětu vždy na začátku školního roku a o tomto seznámení provedou v třídní knize zápis.

Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo na poradenskou pomoc školy a veškeré informace související s výukou.

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vytvoření nezbytných podmínek pro své vzdělávání odpovídající jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se při přijímání ke vzdělávání a při jeho ukončování stanoví vhodné podmínky odpovídající jejich potřebám. Při hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se přihlíží k povaze postižení nebo znevýhodnění.

Žáci mají dále právo: na vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech dle podmínek uvedených ve vyhlášce č. 71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována náležitá pozornost, zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet s podněty na ředitele školy.

Žáci jsou povinni řádně se vzdělávat a řídit se zásadami tohoto školního řádu.

Žáci jsou dále povinni:

pravidelně a včas podle rozvrhu hodin navštěvovat všechny předměty, které v daném oboru určují učební plány nebo ŠVP (školní vzdělávací program) a do vyučování se dostavovat včas se stanovenými učebními pomůckami, řádně omluvit svou nepřítomnost ve vyučování, obvykle písemnou omluvenkou podepsanou zákonným zástupcem žáka, a v případě delší nemoci podat učiteli hlavního předmětu zprávu o jejím pravděpodobném trvání, dodržovat zásady ukázněného chování a být slušný a ohleduplný k dospělým i k sobě navzájem,

v učebnách i dalších prostorách školy dodržovat zásady ochrany zdraví a bezpečnosti a přísný zákaz nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek, účastnit se všech interních a veřejných akcí pořádaných nebo organizovaných školou, na které jsou připravováni,

svým chováním a jednáním dbát dobrého jména školy.

Zletilí žáci jsou povinni informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na kvalitu a průběh jejich vzdělávání.

Žáci jsou povinni používat hudební nástroje zapůjčené školou výhradně pro potřeby spojené s výukou v ZUŠ, Železný Brod, Koberovská 589.

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni zajišťovat řádnou docházku do vyučování, nezletilé žáky osobně předat v době stanovené rozvrhem vyučujícím a stejným způsobem žáka po skončení vyučování převzít. Vyučující nezodpovídáza za bezpečnost žáka mimo vyučování, z technických důvodů není na chodbách a v šatnách zajištěn dozor.

Škola rovněž nezodpovídá za ztrátu nebo poškození odložených věcí na chodbách (obuv, svršky, školní tašky, hudební nástroje apod.), tyto věci lze během vyučování uložit přímo v učebně.  Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni dokládat nepřítomnost žáka ve vyučování písemnou omluvou (omluvit žáka je možno též osobně, telefonicky nebo e-mailem). Nepřítomnost žáka z důvodu účasti na škole v přírodě, lyžařském výcviku apod. jsou zákonní zástupci povinni omlouvat předem.

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou dále povinni:

na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na kvalitu a průběh vzdělávání.

Na základě § 28, odst. 2 školského zákona jsou žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uvést pro potřeby školní matriky tyto údaje:

jméno a příjmení žáka, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o předchozím vzdělávání, údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen (včetně údajů o druhu postižení) nebo zdravotně znevýhodněn, údaje o zdravotní způsobilosti k základnímu uměleckému vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh tohoto vzdělávání, jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování písemností, telefonické spojení.

Část druhá

Organizace vzdělávání

Období školního vyučování začíná 1. září a končí 30. června následujícího kalendářního roku. Období školních prázdnin začíná 1. července a končí 31. srpna. Období školního vyučování se

člení na pololetí. Ve škole se vyučuje v pětidenním vyučovacím týdnu.

Vyučovací hodina v základním uměleckém vzdělávání trvá 45 minut.Vyučovací hodiny jsou odděleny pětiminutovými, desetiminutovými nebo patnáctiminutovými přestávkami.

Základní umělecká škola, p.o. Železný Brod, Koberovská 589 zřizuje obor hudební, výtvarný a literárně dramatický.

V jednotlivých uměleckých oborech vzdělávání se organizuje individuální, skupinová a kolektivní výuka.

Přípravné studium ke vzdělávání v základním studiu I. stupně má nejvýše 2 ročníky a je určeno pro žáky od 5 let věku.

Základní studium I. stupně má 4 až 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let věku. Základní studium II. stupně má 3 nebo 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 let věku.

Studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin je určeno pro žáky základního studia I. a II. stupně, kteří prokáží mimořádné nadání a vynikající výsledky vzdělávání.

Studium pro dospělé má nejvýše 4 ročníky, délka vzdělávání v tomto studiu se určuje podle individuálních schopností žáka s přihlédnutím k jeho věku.

Škola organizuje koncerty, výstavy, vystoupení, tuzemské i zahraniční zájezdy a další akce související s výchovně vzdělávací činností. K podpoře nadaných žáků a k výměně zkušeností a podporování výsledků vzdělávání se škola účastní soutěží žáků v jednotlivých uměleckých oborech.

Část třetí

Organizační struktura školy

Základní umělecká škola, Železný Brod, Koberovská 589 je příspěvkovou organizací (školskou právnickou osobou) zřízenou městem Železný Brod, jejímž statutárním orgánem je ředitel, kterého jmenuje zřizovatel školy.

Ředitel jmenuje svého statutárního zástupce a případně další své zástupce, dle provozních potřeb a velikosti školy.

Ředitel zřizuje jako svůj poradní orgán pedagogickou radu školy, kterou tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy na základě § 164 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborné a jiném vzdělávání.

Ředitel dále zřizuje:

jako svůj poradní orgán uměleckou radu hudebního oboru a uměleckou radu kolektivních předmětů (VO, LDO), oddělení smyčcových nástrojů, oddělení dechových nástrojů, oddělení klávesových nástrojů, pěvecké oddělení, oddělení strunných nástrojů, bicích nástrojů apod.

Ředitel pověřuje vedením jednotlivých oddělení a oborů vedoucí oddělení nebo oboru, kteří se řídí pracovní náplní vedoucího oddělení nebo oboru.

Pedagogičtí pracovníci jsou přijímáni do pracovního poměru zpravidla na základě výběrového řízení nebo pokud prokáží výjimečné umělecko-pedagogické výsledky ve svém dřívějším zaměstnání nebo pokud byli výkonnými umělci.

Technicko hospodářští pracovníci:

ekonomka - hospodářka školy,

školnice - uklízečka

Pracovní náplně zaměstnanců jsou vypracovány na základě Katalogu prací, upraveného nařízením vlády č. 469/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb. s účinností od 1. ledna 2004

Část čtvrtá

Přijímání žáků ke vzdělávání

Do přípravného studia jsou přijímáni uchazeči, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání.

Do základního studia I. a II. stupně a studia pro dospělé jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise, jejíž členy jmenuje ředitel školy.

Do studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin přijme žáka ředitel školy na návrh učitele hlavního předmětu.

Do přípravného a základního studia mohou být výjimečně přijati mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku. Uchazeči, kteří překročili věk stanovený v § 2 odst. 7, mohou být podle výsledku talentové zkoušky přijati do některého z vyšších ročníků základního studia.

Část pátá

Hodnocení vzdělávání

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení je vyjádřeno klasifikací na základě rozhodnutí ředitele školy ze dne 31. 8. 2005.

Žáci jsou v jednotlivých předmětech hodnoceni na vysvědčení těmito stupni prospěchu:

1 - výborný,

2 - chvalitebný,

3 - uspokojivý,

4 - neuspokojivý.

Žáci jsou na konci prvního a druhého pololetí celkově hodnoceni těmito stupni:

prospěl(a) s vyznamenáním,

prospěl(a),

neprospěl(a).

Žáci prospěli s vyznamenáním, jestliže jsou z hlavního předmětu hodnoceni stupněm prospěchu 1 - výborný, v žádném povinném předmětu nejsou hodnoceni stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemají vyšší než 1,5. Není-li stanoven hlavní předmět, prospěli žáci s vyznamenáním, jestliže nejsou hodnoceni v žádném povinném předmětu stupněm prospěchu horším než 2 - chvalitebný a průměr stupňů prospěchu z povinných předmětů nemají vyšší než 1,5.

Žáci prospěli, jestliže nebyli ani v jednom povinném předmětu hodnoceni stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý.

Nelze-li žáka hodnotit za první pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo ukončeno nejpozději do ukončení hodnocení za druhé pololetí příslušného školního roku. Nelze-li žáka hodnotit za druhé pololetí ze závažných objektivních příčin, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to tak, aby hodnocení za druhé pololetí bylo ukončeno do konce měsíce srpna příslušného školního roku.

Ředitel školy může uznat částečné vzdělání žáka, pokud je doloženo prokazatelným způsobem a od doby jeho dosažení neuplynulo více než 5 let. Uzná-li ředitel školy dosažené vzdělání žáka, uvolní žáka z vyučování a hodnocení v rozsahu uznaného vzdělání.

Do vyššího ročníku postupují žáci, kteří byli na konci druhého pololetí celkově hodnoceni stupněm prospěl(a) nebo prospěl(a) s vyznamenáním a úspěšně vykonali postupovou zkoušku, pokud tak stanoví rámcový vzdělávací program.

Mimořádně nadané žáky lze na konci prvního pololetí nebo na konci druhého pololetí přeřadit do některého z vyšších ročníků bez absolvování předchozího ročníku či ročníků, a to po úspěšném vykonání postupových zkoušek ze všech povinných předmětů.

Žákovi, který nebyl na konci druhého pololetí hodnocen, lze v odůvodněných případech umožnit opakování ročníku.

Žáka studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin, který na konci druhého pololetí neprospěl, lze přeřadit zpět do příslušného ročníku základního studia.

Část šestá

Opravné a komisionální zkoušky

Žáci, kteří jsou na konci druhého pololetí hodnoceni stupněm prospěchu 4 - neuspokojivý z jiného než hlavního předmětu, konají opravnou zkoušku nejpozději v posledním týdnu měsíce srpna příslušného školního roku. Z hlavního předmětu opravnou zkoušku nelze konat.

Jestliže se žák nedostaví k opravné zkoušce v určeném termínu, je hodnocen z předmětu, ze kterého měl konat opravnou zkoušku, stupněm 4 - neuspokojivý. Jestliže se žák nemohl dostavit k opravné zkoušce ze závažných objektivních příčin a svou neúčast omluví řediteli školy nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného pro vykonání této zkoušky, určí ředitel školy náhradní termín pro její vykonání.

Komisionální zkoušky se konají:

- při postupových zkouškách,

- při závěrečných zkouškách na konci základního studia I. a II. stupně, studia s rozšířeným   počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé, zkouškách z hlavního předmětu studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin,

- při přeřazení mimořádně nadaného žáka do některého vyššího ročníku bez absolvování předcházejícího ročníku nebo ročníků,

- při opravných zkouškách.

Část sedmá

Ukončení vzdělávání

Základní studium I. a II. stupně, studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studium pro dospělé se ukončují vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu absolventského vystoupení nebo vystavení výtvarných prací na výstavě.

Žák přestává být žákem školy:

jestliže nevykonal závěrečnou zkoušku nebo byl na konci druhého pololetí celkově hodnocen stupněm neprospěl a nebylo mu povoleno opakování ročníku,

jestliže byl vyloučen ze školy,

v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák,

v případě, že zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák neuhradil úplatu za vzdělávání ve stanoveném termínu.

Část osmá

Bezpečnost a ochrana zdraví  (BOZP)

Škola přihlíží při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a předchází vzniku sociálně patologických jevů.

Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 2 a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků zajišťuje ředitel školy zejména pedagogickými pracovníky, případně dalšími zletilými osobami, které jsou způsobilé k právním úkonům a jsou v pracovně právním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost školy.

Žáci jsou pravidelně proškolováni vždy na začátku nového školního roku svým učitelem hlavního předmětu z bezpečnosti a ochrany zdraví a z tohoto proškolení je proveden zápis do třídní knihy.

Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání, a reklama na prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj žáků nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

V učebnách není žákům povoleno otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům, manipulovat s topnými tělesy, osvětlením a vybavením učebny, rovněž nesmí zapojovat elektrické spotřebiče.

Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, nesmí na jednu osobu, která zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví nezletilých žáků, připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ředitel školy.

Při akcích konaných mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školy, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění nezletilých žáků a skončení akce škola oznámí nejméně 1 den předem jejich zákonným zástupcům. Tímto oznámením se pro účely vzdělávání v ZUŠ, Železný Brod, Koberovská 589 rozumí zveřejnění na veřejně přístupném místě v hlavní budově školy nebo na internetových stránkách školy.

Mezi účastníky výjezdu do zahraničí zařadí škola pouze ty žáky, kteří mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu platné na území příslušného státu a pojištění léčebných výloh v zahraničí nebo v případě výjezdu do členského státu Evropské unie mají Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo potvrzení tento průkaz nahrazující.

Část devátá

Majetek školy

Žáci řádně pečují o majetek školy, zapůjčené hudební nástroje, notový materiál a jiné učební pomůcky a plně za ně odpovídají.

Škody způsobené žáky na majetku školy včetně jeho ztráty, poškození osobních věcí spolužáků apod. jsou žáci nebo zákonní zástupci nezletilých žáků povinni uhradit.

Pokud žáci ukončí vzdělávání, odevzdají neprodleně příslušnému učiteli všechny hudební nástroje a ostatní učební pomůcky zapůjčené školou.

Část desátá

Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání žáků se řídí vyhláškou č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.

U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou žáků zdravotně postižených a rovněž výdajů na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu (§ 160 odst. 1 písm. c) školského zákona).

U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání:

u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle odstavce 1, u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce.

Ukončí-li žák vzdělávání podle §7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit.

Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního měsíce příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady.

U žáků, kteří nejsou státními občany České republiky a nemají ani státní příslušnost jiného členského státu Evropské unie, stanoví ředitel školy úplatu za vzdělávání v plné výši skutečných neinvestičních výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce.

Výši úplaty na vzdělávání pro školní rok zveřejní ředitel školy v hlavní budově školy a na internetových stránkách.

Část jedenáctá

Výchovná opatření

Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení žáka ze školy, vyloučení žáka ze školy, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky pro žáka. Pochvaly, jiná ocenění a další kázeňská opatření může udělit či uložit ředitel školy nebo učitel hlavního předmětu.

Ředitel školy může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem, vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání a dalšími právními normami s touto vyhláškou související a tímto školním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školy. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel školy zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení výše uvedených norem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení.

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem.

Ředitel školy rozhodne o podmíněném vyloučení nebo vyloučení žáka do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění žáka dozvěděl, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy se žák provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu (zák. č. 140/1961 Sb.). Žák přestává být žákem školy dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější.

Tímto se ruší předchozí Školní řád.

Tento Školní řád nabývá účinnosti dne 1. září 2012, aktualizováno 1. 9. 2012

Mgr. Eva Lédlová

ředitelka školy

ZUŠ, Koberovská 589, Železný Brod, přísp. organizace